PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace o přijímacím řízení

Školní část přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat: – od 15. března do 23. dubna 2024 pro všechny ostatní střední školy – od 26. dubna do 5. května 2024 náhradní školní přijímací zkoušky pro všechny střední školy bez talentové zkoušky
 
Jednotné přijímací zkoušky
Studium 1. řádný termín 2. řádný termín Náhradní termíny
Čtyřleté  12. 4. 2024  15. 4. 2024 29. 4. a 30. 4. 2024
Osmileté  16. 4. 2024  17. 4. 2024 29. 4. a 30. 4. 2024
Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak nematuritních v jednotném informačním systému; včetně víceletých oborů gymnázií a konzervatoří.
 
Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
 
Změna některých termínů souvisejících s přijímacím řízením do středních škol.
Podat přihlášky bude možné plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana. Dále bude umožněno podat přihlášky v listinné podobě s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
 
Zachování 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor
 
Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.
 
Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí JPZ. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního.
 
V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.
 
Třetí a další kola již jednotně nejsou stanovena, je ponecháno v kompetenci ředitelů škol (informační systém zde plní pouze formu registrační a kontrolní).

Podání přihlášek do prvního kola

Termín pro podávání přihlášek je stanoven do 20. února
V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024.
Přihláška se podává třemi způsoby: 
1.elektronicky prostřednictvím IS na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci,
2.v podobě výpisu získaného z IS – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky,
3.na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Je-li přihláška podána prostřednictvím IS, veškeré úkony ředitel činí v IS, až dokud uchazeč nesdělí, že o to nadále nemá zájem; uchazeč úkony může činit (ale také nemusí) v IS v prvním stupni (tedy neplatí pro podání odvolání). 
 

Vzor tiskopisu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/

od 15. do 30. března 2024 – rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám

Termíny pro konání TZ (platné pro školní rok 2023/2024):

  • obory vzdělání 82 Umění a užité umění v pracovních dnech –  od 2. do 15. ledna 2024
  • konzervatoře v pracovních dnech – od 15. do 31. ledna 2024
  • obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) v pracovních dnech – od 2. ledna do 15. února 2024 

 

Termíny pro zaslání výsledků TZ:

  • obory vzdělání 82 Umění a užité umění – do 20. ledna 2024
  • obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou – do 20. února 2024

Novela školského zákona stanovuje v přechodných ustanoveních následující odlišnosti:

Povinnost ředitelů škol s TZ oznámit výsledky školní přijímací zkoušky, pokud se konala, a celkový výsledek přijímacího řízení včetně pořadí, na kterém by se uchazeč umístil, a to zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, a to do 15. února 2024. Tato povinnost se netýká oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou a nejde o rozhodnutí o přijetí

Možnost uchazečů podat přihlášku do oborů bez TZ od 1. února do 20. února 2024. Do přihlášky dle své priority zařadí i původně přihlášené obory vzdělání s TZ. 

Pokud uchazeč nestanoví prioritu všech svých zvolených oborů vzdělání (např. chybně podá novou přihlášku bez oborů vzdělání s TZ nebo nepodá novou přihlášku vůbec), má právo stanovit správné pořadí dle priority až do 15. března 2024 – o tom je povinen jej prokazatelně informovat ředitel první školy v přihlášce podané k 30. listopadu 2023.

Pokud uchazeč neučiní žádný z uvedených úkonů, ředitel školy s TZ uvedené na prvním místě v přihlášce podané k 30. listopadu 2023 zapíše uchazeče do IS a pořadí škol zachová tak, jak je uvedeno v původní přihlášce, a to 27. února 2024. Pokud následně do 15. března 2024 dojde ke změně pořadí oborů (nikoli oborů samotných), zapíše změnu do IS bez zbytečného odkladu tentýž ředitel.

Ředitel druhé školy údaje zkontroluje a potvrdí, a to 28. února 2024. Pokud je nepotvrdí, považují se za potvrzené. 

V dalších kolech přijímacího řízení jsou termíny a ostatní podmínky shodné s obory bez TZ.

V dalších letech se podmínky sjednocují s ostatními obory ve všech kolech (jedinou výjimkou je zkrácení lhůty pro zaslání pozvánky u konzervatoří ze 14 na 7 dnů před řádným termínem).

Nově budou moci konzervatoře organizovat školní zkoušku stejně jako ostatní obory vzdělání.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení 2024 naleznete na webových stránkách přihlášky na střední a na stránkách MŠMT  (zde naleznete tiskopisy přihlášek a jiné formuláře).

Další užitečné webové stránky: