GDPR

Ochrana osobních údajů

 • Ing. Lenka Šiklová
 • tel. 469 657 737
 • poverec@chrudim-city.cz

V rámci zajišťování svých činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje žáků a zaměstnanců pro tyto účely:

 • přijetí k základnímu vzdělávání (zápis do 1. třídy, přestup z jiné školy),
 • rozhodnutí ve správním řízení (vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory, uvolnění z výuky předmětu ze zdravotních důvodů, prodloužení školní docházky, individuální vzdělávání podle §41, vzdělávání v zahraniční škole podle §38),
 • povinná dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se specif. vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků),
 • agenda školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků ve školní družině)
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce),
 • podklady k vyúčtování (jízdné a vstupné žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, ohrožující faktory, např. alergie nebo jiné zdravotní znevýhodnění žáka, prohlášení o  bezinfekčnosti),
 • na základě souhlasu zákonných zástupců  (s účastí na školní akci nebo výletu, se zveřejněním jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., s pořizováním fotografií z akcí nebo výletů),
 • na základě žádosti zákonných zástupců (uvolnění z vyučování, úpravy vzdělávání ze zdravotních důvodů),
 • zajištění školního stravování (evidence strávníků),
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (pedagogická dokumentace, organizace a potřeby výuky – např. elektronická žákovská knížka, přístupové údaje na síť školy, výukové portály, aj.),
 • prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy),
 • evidence čtenářů školní knihovny,
 • výběrová řízení na zaměstnance,
 • pracovně právní agenda – vedení osobních spisů zaměstnanců,
 • agenda BOZP (evidence pracovních úrazů apod.),
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • zaměstnanecké benefity (FKSP),
 • konání praxe studentů – na základě žádosti středních a vysokých škol,
 • vedení účetnictví, mzdová agenda, zákonné odvody, nemocenské dávky, cestovní příkazy, smlouvy a objednávky služeb, projekty, žádosti o dotace.

vydáno: 6. 6. 2018